|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล

Admin / 12/07/2564 / 551 / พิมพ์หน้านี้ / 0

ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติรับราชการ
 • ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
 • รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2560
 • ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
 • นักสังคมสงเคราะห์ และนักพัฒนาสังคม สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
  • กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น
  • สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการ
  • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 3 (E-GEP #3) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รุ่น 2
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๕ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่น 85 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่น 6 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)
 • หลักสูตร Workshop on the Measurement Of Children Disabilities จัดโดย UNICEF & WASHINGGROUP @ NEWYORK
 • หลักสูตร Training on Sevier on Persons with Disabilities องค์กร KEPAD สาธารณรัฐเกาหลี
โทร. 081-832-8103
อีเมล vijita.racha@gmail.comหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,535 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,925 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 35,587 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 107,056 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,964,536 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)