|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายอนุกูล ปีดแก้ว

Admin / 11/10/2565 / 3327 / พิมพ์หน้านี้ / 0

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วุฒิการศึกษา
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63
 • นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2 ) รุ่นที่ 11 สํานักงาน ก.พ.
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับผู้บริหารระดับสูง) (ปศส.) รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติรับราชการ
 • ปี 2565 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ปี 2564 รองปลัดกระทรวง
  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม
  (เด็กและเยาวชน สตรีและครอบครัว และผู้สูงอายุ)
 • ปี 2563 รองปลัดกระทรวง (อํานวยการ)
 • ปี 2562 รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • ปี 2561 ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2560 ผู้อํานวยการกองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง
 • ปี 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
 • ปี 2558 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอํานาจเจริญ
 • ปี 2557 ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
  บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • ปี 2556 ผู้อํานวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี
การปฏิบัติงาน
 • กรรมการในคณะกรรมการอํานวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี ปี 2565
 • กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ผู้แทนกระทรวง) ปี 2564
 • ประธานกรรมการอํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห์ ปี 2565
 • คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565
 • กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการบริหารการเคหะแห่งชาติ ปี 2565
 • กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนการเคหะแห่งชาติ ปี 2565
 • กรรมการกํากับทิศแผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตสํานักงาน สสส. ปี 2563 - 2565
 • กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปี 2562 - 2565
 • อุปนายก ในคณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมัยที่ 17 ประจําปี 2564 - 2568
โทรศัพท์ 0 2659 6383
โทรศัพท์มือถือ 081 174 5066
อีเมล anukul.p@m-society.go.thหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,367 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,477 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 40,792 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 347,994 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,782,881 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)