|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. นำทีม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม ที่ จ.พิษณุโลก

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 25/11/2565 / 132 / พิมพ์หน้านี้ / 0

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้มาลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยได้มาพบปะพูดคุยกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ณ วัดบ้านแถว อําเภอวังทอง จากนั้น เดินทางไปยัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการให้บริการสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยได้ให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งได้มอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 จำนวน 7 หลัง และถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 50 ราย 

         นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงบ่ายวันนี้ ตนเป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง  เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และกระตุ้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรง โดยจะไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานอัยการภาค 6 สํานักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ตํารวจภูธรภาค 6  มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

        อีกทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลวัดพริก เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคมและประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service นอกจากนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก โดยแจ้งระงับเหตุด่วนผ่านไลน์ พม.พิษณุโลก จำนวน 7 คน มอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2565 จำนวน 7 หลัง และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 100 ครัวเรือนหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 29 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 1,322 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 4,028 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 523,927 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,381,407 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)