|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ดึงภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 30/11/2565 / 237 / พิมพ์หน้านี้ / 0

         วันนี้ (30 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี สำหรับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer - CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point - GFP) จำนวน 300 คน โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

         นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานระดับชาติสำหรับการประสานการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังสตรี รวมทั้งขับเคลื่อนกลไกเพื่อสร้างพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน วันนี้ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็น CGEO และ GFP เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังสตรี โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ เครื่องมือบูรณาการมิติเพศภาวะ และการจัดทำแผนงานและโครงการด้านสตรีที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

          นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังสตรี อีกทั้งช่วยสนับสนุนความเข้าใจถึงทิศทางและแนวทางในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังสตรี รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสตรีและการพัฒนาด้านอื่นๆ ของประเทศไทยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 5,622 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 5,795 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 118,060 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 201,962 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,636,849 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)