|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. จัดงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระดมพลังสร้างโอกาส เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเสมอภาค

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 01/12/2565 / 144 / พิมพ์หน้านี้ / 0

         วันนี้ (1 ธ.ค. 65) เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2567) พร้อมกล่าวถึงบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการ โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้นำคนพิการ ผู้แทนส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ เข้าร่วม  ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

       นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนา สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในสังคม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับคนพิการถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ซึ่งปัจจุบัน มีคนพิการที่ได้รับมีบัตรประจำตัวคนพิการกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของประชากรทั้งประเทศ โดย กระทรวง พม. ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเสมอภาค ด้วยการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งมีการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการของคนพิการและประชาชนทั่วไป ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวัง ดูแล คุ้มครองสิทธิคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่

          นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า  สำหรับงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ถือเป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมด้วยพลัง 3 ภาค ได้แก่ พลังทางความคิด พลังทางสังคม และพลังรัฐ ซึ่งกระทรวง พม. ให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนพิการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการได้อย่างเหมาะสม โดยผลจากการประชุมสมัชชาเครือข่ายด้านคนพิการระดับภูมิภาค เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่จากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และเครือข่ายองค์กรคนพิการอย่างแท้จริง

         นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ขอชื่นชมคนพิการที่มีความยืนหยัดและกล้าหาญในการใช้ชีวิต ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะได้ข้อเสนอใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อการทำงานสำหรับคนพิการในการเข้าถึงโอกาสของคนพิการ รวมทั้งสิทธิ สวัสดิการต่างๆ อีกทั้งเครือข่ายคนพิการจะได้แสดงออกถึงความเท่าเทียมกัน ที่ทำให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไร้รอยต่อ อย่างไรก็ตาม มติจากการประชุมครั้งนี้ จะได้นำไปขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายด้านคนพิการระดับประเทศที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์สูงสุด โดยขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างยั่งยืนหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 6,015 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 5,795 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 118,354 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 202,256 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,637,143 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)