|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ปลัด พม. เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น 2565 ภายใต้แนวคิด การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 27/01/2566 / 228 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (27 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม (Transformative solutions for inclusive development  the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และคนพิการ โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ผู้แทนภาคีเครือข่ายคนพิการ อาสาสมัคร คนพิการ และครอบครัวคนพิการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 800 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
        นายอนุกูล กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์อันก่อให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ นำไปสู่การให้ความยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ทั้งนี้ ปี 2565 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

      นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวง พม. ขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่นมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัว จำนวน 65,824 คน วันนี้ กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้านคนพิการของจังหวัดขอนแก่น จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาค โดยมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับคนพิการ หน่วยงานองค์กรที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2565 และขอให้มีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งในประกอบภารกิจต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

ปลัด พม. เปิดงานวั
ปลัด พม. เปิดงานวั
ปลัด พม. เปิดงานวั
ปลัด พม. เปิดงานวั
ปลัด พม. เปิดงานวั
ปลัด พม. เปิดงานวั


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 891 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,408 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 31,748 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 103,217 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,960,697 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)